O świetlicy

Deklaracja dostępności strony internetowe Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej "Bartek"

Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna "Bartek" w Piotrkowie Trybunalskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej "Bartek".

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC, DOCX, ODT, itp. - staramy się ograniczyć do minimum zamieszczanie plików na stronach, a ich zawartość przenosić do stron i treści publikować bezpośrednio na stronach.
 • Do minimum ograniczamy również publikowanie dokumentów zawierających tekst w postaci skanów.
 • Choć nie zawsze jest to możliwe, staramy się również oznaczać treści w sposób gwarantujący lepsze odczytywanie treści przez czytniki ekranu.
 • Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo, ponieważ zostały umieszczone przed wejściem ustawy.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Eliza Gałas.
 • E-mail: bartek@swietlicabartek.com.pl
 • Telefon: 44 649 76 53

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej "Bartek"
 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. C. K. Norwida 4
 • E-mail: bartek@swietlicabartek.com.pl
 • Telefon: 44 649 76 53

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” prowadzi swoją działalność statutową w 5 lokalizacjach:

Budynek siedziby placówki przy ul. Norwida 4

Wejście do budynku możliwe jest z parteru od strony placu zabaw dla dzieci.

Tuż obok wejścia na bocznej ścianie znajduje się oznakowanie placówki. Drugie oznakowanie znajduje się od strony ul. Norwida.

Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne wyposażone jest w drzwi jednoskrzydłowe jednolite.

Budynek placówki posiada strukturę 2-poziomową.

Istnieją schody oraz progi, które wymuszają pokonywanie ich w asyście dodatkowej osoby.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku.

Przed budynkiem brak wydzielonego parkingu, bez oznakowanych i przystosowanych stanowisk przeznaczonych dla samochodów osób niepełnoprawnych.

Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, natomiast możliwy jest wstęp z psem asystującym dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Oddział „Promyk” zlokalizowany przy ul. Wojska Polskiego 54

Wejście do budynku jest oznakowane i znajduje się na rogu budynku, przy zbiegu ul. Wojska Polskiego oraz ul. Sienkiewicza. Wyposażone jest w drzwi dwuskrzydłowe jednolite do których prowadzą dwa schodki, uniemożliwiające dostęp dla osób na wózku inwalidzkim.

Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Pomieszczenia placówki znajdują się na parterze budynku.

W środku pomiędzy szatnią a pierwszą salą znajdują się dwa schody, które wymuszają pokonywanie ich w asyście dodatkowej osoby.

Brak toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem brak wydzielonego parkingu, bez oznakowanych i przystosowanych stanowisk przeznaczonych dla samochodów osób niepełnoprawnych.

Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, natomiast możliwy jest wstęp z psem asystującym dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Oddział „Tęcza” zlokalizowany przy ul. Pawlikowskiego 1

Wejście do budynku jest oznakowane i znajduje się na ścianie frontowej budynku. Wyposażone jest w drzwi szklane jednoskrzydłowe umożliwiające dostęp dla osób na wózku inwalidzkim.

Brak schodków prowadzących do wejścia świetlicy.

Pomieszczenia placówki znajdują się na parterze budynku.

W środku brak progów, schodów ograniczających poruszanie się na wózku.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku.

Przed budynkiem brak wydzielonego parkingu, bez oznakowanych i przystosowanych stanowisk przeznaczonych dla samochodów osób niepełnoprawnych.

Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, natomiast możliwy jest wstęp z psem asystującym dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Oddział „Piątka” zlokalizowany w al. 3 Maja 23

Wejście do budynku jest oznakowane i znajduje się na rogu budynku, przy zbiegu Alei 3 Maja oraz ul. Piastowskiej. Wyposażone jest w drzwi dwuskrzydłowe jednolite do których prowadzą cztery schodki, uniemożliwiające dostęp dla osób na wózku inwalidzkim.

Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Pomieszczenia placówki znajdują się na parterze budynku.

W środku brak progów, schodów ograniczających poruszanie się na wózku.

Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku.

Przed budynkiem brak wydzielonego parkingu, bez oznakowanych i przystosowanych stanowisk przeznaczonych dla samochodów osób niepełnoprawnych.

Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, natomiast możliwy jest wstęp z psem asystującym dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Piotrkowskie Centrum Profilaktyczno-Terapeutyczne "Pomarańczowa Linia", ul. Konarskiego 2

Wejście do budynku jest oznakowane i znajduje się na ulicy Konarskiego 2. Wyposażone jest w drzwi jednoskrzydłowe jednolite do których prowadzą dwa stopnie.

Rampa umożliwiająca osobom korzystającym z wózków inwalidzkich podjazd na schody do pomieszczeń Centrum.

Pomieszczenia placówki znajdują się na parterze budynku.

W środku brak progów, schodów ograniczających poruszanie się na wózku.

Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku.

Przed budynkiem brak wydzielonego parkingu, bez oznakowanych i
przystosowanych stanowisk przeznaczonych dla samochodów osób
niepełnoprawnych.

Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, natomiast możliwy jest wstęp z
psem asystującym dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych
lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.