O świetlicy

Deklaracja dostępności strona internetowa Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej Bartek

Wstęp Deklaracji

Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna "Bartek" w Piotrkowie Trybunalskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.swietlicabartek.com.pl/
Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2011-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

  •    Pliki PDF, DOC, DOCX, ODT, itp. - staramy się ograniczyć do minimum zamieszczanie plików na stronach, a ich zawartość przenosić do stron i treści publikować bezpośrednio na stronach.
  •    Do minimum ograniczamy również publikowanie dokumentów zawierających tekst w postaci skanów.
  •    Choć nie zawsze jest to możliwe, staramy się również oznaczać treści w sposób gwarantujący lepsze odczytywanie treści przez czytniki ekranu.
  •    Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo, ponieważ zostały umieszczone przed wejściem ustawy.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-30

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez: Efigo Sp. z o.o. ul. M. Kopernika 6/8, 40-064 Katowice

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Eliza Gałas - Dyrektor, bartek@swietlicabartek.com.pl.

Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu 44 649 76 53.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji, której nie ma w niniejszej deklaracji oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury dostępu do informacji o dostępności cyfrowej

Drogi Użytkowniku. Masz prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wybranego elementu strony. Możesz także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Jeżeli chcesz skorzystać z wyżej opisanych praw Twoje żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli oczekujesz otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, okreś dogodny dla Ciebie sposób przedstawienia tej informacji.

Twoje żądanie zrealizujemy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, poinformujemy Cię o tym niezwłocznie, oraz wskażemy termin kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Jeżeli nie zgadzasz się z zaproponowaną przez nas realizacją Twojego żądania zapewnienia dostępności albo zaproponowany, alternatywny sposób nie odpowiada Twoim oczekiwaniom możesz złożyć do nas formalną skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury możesz złożyć bezpłatny wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej.

Z Rzecznikiem Praw Obywatelskich możesz skontaktować się na różne sposoby, które opisano na stronie https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” prowadzi swoją działalność statutową w 5 lokalizacjach:

Budynek siedziby placówki przy ul. Norwida 4

Wejście do budynku możliwe jest z parteru od strony placu zabaw dla dzieci.

Tuż obok wejścia na bocznej ścianie znajduje się oznakowanie placówki. Drugie oznakowanie znajduje się od strony ul. Norwida.

Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne wyposażone jest w drzwi jednoskrzydłowe jednolite.

Budynek placówki posiada strukturę 2-poziomową.

Istnieją schody oraz progi, które wymuszają pokonywanie ich w asyście dodatkowej osoby.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku.

Przed budynkiem brak wydzielonego parkingu, bez oznakowanych i przystosowanych stanowisk przeznaczonych dla samochodów osób niepełnoprawnych.

Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, natomiast możliwy jest wstęp z psem asystującym dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Oddział „Wierzeje” zlokalizowany przy ul. Wrzosowej 8

Wejście główne do budynku jest oznakowane i znajduje się na ścianie frontowej budynku.

Wyposażone jest w drzwi szklane jednoskrzydłowe do których prowadzi jeden schodek uniemożliwiający dostęp dla osób na wózku inwalidzkim.

Dodatkowo z drugiej strony budynku znajduje się drugie wejście przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pomieszczenia świetlicy znajdują się na parterze budynku.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku.

W pomieszczeniach świetlicy znajduje się jeden niewysoki próg, który w nieznacznym stopniu ogranicza dostęp dla osób na wózkach inwalidzkich.

Przed budynkiem brak wydzielonego parkingu, bez oznakowanych i przystosowanych stanowisk przeznaczonych dla samochodów osób niepełnoprawnych.

Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, natomiast możliwy jest wstęp z psem asystującym dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Oddział „Promyk” zlokalizowany przy ul. Wojska Polskiego 56

Wejście do budynku jest oznakowane i znajduje się na rogu budynku, przy zbiegu ul. Wojska Polskiego oraz ul. Sienkiewicza. Wyposażone jest w drzwi dwuskrzydłowe jednolite do których prowadzą dwa schodki, uniemożliwiające dostęp dla osób na wózku inwalidzkim.

Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Pomieszczenia placówki znajdują się na parterze budynku.

W środku pomiędzy szatnią a pierwszą salą znajdują się dwa schody, które wymuszają pokonywanie ich w asyście dodatkowej osoby.

Brak toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem brak wydzielonego parkingu, bez oznakowanych i przystosowanych stanowisk przeznaczonych dla samochodów osób niepełnoprawnych.

Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, natomiast możliwy jest wstęp z psem asystującym dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Oddział „Tęcza” zlokalizowany przy ul. Pawlikowskiego 1

Wejście do budynku jest oznakowane i znajduje się na ścianie frontowej budynku. Wyposażone jest w drzwi szklane jednoskrzydłowe umożliwiające dostęp dla osób na wózku inwalidzkim.

Brak schodków prowadzących do wejścia świetlicy.

Pomieszczenia placówki znajdują się na parterze budynku.

W środku brak progów, schodów ograniczających poruszanie się na wózku.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku.

Przed budynkiem brak wydzielonego parkingu, bez oznakowanych i przystosowanych stanowisk przeznaczonych dla samochodów osób niepełnoprawnych.

Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, natomiast możliwy jest wstęp z psem asystującym dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Oddział „Piątka” zlokalizowany w al. 3 Maja 23

Wejście do budynku jest oznakowane i znajduje się na rogu budynku, przy zbiegu Alei 3 Maja oraz ul. Piastowskiej. Wyposażone jest w drzwi dwuskrzydłowe jednolite do których prowadzą cztery schodki, uniemożliwiające dostęp dla osób na wózku inwalidzkim.

Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Pomieszczenia placówki znajdują się na parterze budynku.

W środku brak progów, schodów ograniczających poruszanie się na wózku.

Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku.

Przed budynkiem brak wydzielonego parkingu, bez oznakowanych i przystosowanych stanowisk przeznaczonych dla samochodów osób niepełnoprawnych.

Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, natomiast możliwy jest wstęp z psem asystującym dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje uzupełniające

    Strona internetowa posiada funkcję umożliwiającą zmianę kontrastu, która osobom słabowidzącym i niedowidzącym pozwalana na sprawne odczytanie treści.
    Strona internetowa posiada możliwość powiększenia wielkości liter.