O świetlicy

Deklaracja dostępności strona internetowa Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej Bartek

Środowiskowa Świetlica Śocjoteraputyczna Bartek zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona internetowa Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej Bartek.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo (skany -zostały umieszczone przed wejściem ustawy).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Efigo Sp. z o.o. ul. M. Kopernika 6/8, 40-064 Katowice.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bożenna Walczak.
 • E-mail: bartek@swietlicabartek.com.pl
 • Telefon: 723308585

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej Bartek
 • Adres: ul. C. K. Norwida 4, 97-300 Piotrków Trybunalski
 • E-mail: swietlicabartek@gmail.com
 • Telefon: 446497653

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Istnieje możliwość wejścia do budynku z parteru (z poziomu 0) od strony placu zabaw dla dzieci.
Budynek placówki posiada strukturę piętrową. Istnieją schody oraz progi, które wymuszają pokonywanie ich w asyście dodatkowej osoby.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych nie znajduje się w budynku placówki.
Do budynku nie mogą dostać się osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.
Nie istnieje wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy ulicy głównej, przy której bezpośrednio leży budynek.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym po uzgodnieniu telefonicznym terminu wejścia.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W placówce nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego na miejscu  lub online.